16-17 ธ.ค.64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับ คณะกรรมการ คกส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์" ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) โดยวิทยากรกร รองศาตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ รองศาสตราจารย์.นท.ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ กล่าวเปิดงาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ มีคณาจารย์และนักวิจัยเข้ารับการอบรมทั้งหมด 40 ท่าน

 |   |  274 ครั้ง