2 ธ.ค.64 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบวิจัยด้านเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และด้านพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ (บพข)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

     ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้กรอบวิจัยด้านเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และด้านพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ ระหว่างผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก บพข. กับผู้บริหารและนักวิจัย มฟล. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี เสรีชัย ผู้อำนวยการ บพข. (PMU C) และคณะ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยได้ร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการให้กับคณะผู้บริหาร บพข.

 |   |  140 ครั้ง