26 ต.ค.64 กิจกรรมเสนอผลการดำเนินงานรายงานความก้าวหน้า โครงพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 2564 (Reinventing University System 2021) ในรอบ 6 เดือน

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมในนามเลขาคณะกรรมการ Reinventing 2021 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนอผลการดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าโครงพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 2564 (Reinventing University System 2021) ในรอบ 6 เดือน ต่อ คณะกรรมการจาก สป.อว. โดยในการนี้ ท่านรองอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ กล่าวต้อนรับ, ท่านรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง ร่วมต้อนรับ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน เสนอรายงานความก้าวหน้า

 |   |  230 ครั้ง