สอวช. และ บพข. ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโปรตีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Proteins)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

สอวช. และ บพข. ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโปรตีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Proteins) ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์  
พบกับการบรรยายพิเศษ 
- แนวโน้มในอนาคตของเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง (Cultured Meat)
โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ความก้าวหน้างานวิจัย & นวัตกรรมโปรตีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
โดย ผศ. ดร.น.สพ.เจนภพ สว่างเมฆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Cytiva Solutions for Alternative Protein Development & Manufacturing
โดย Dr.Anjan Kodali และ Ms.Hua Zhu บริษัท Cytiva
- Biotech Food - Clean Meat
โดย Mr.Tony Goh บริษัท Sartorius 

ร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโปรตีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
นำโดย รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. และทีมงาน สอวช. 
- โอกาสของประเทศไทย
- วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
- หมุดหมายสำคัญด้านการวิจัย & นวัตกรรม

ลงทะเบียนเพื่อรับ link เข้าประชุมได้ที่
https://www.nxpo.or.th/WS01_CUP

 |