21 มี.ค.65 มฟล. ต้อนรับ สป.อว. ที่ได้มาเยี่ยมชมและจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Reinventing University ของมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่ได้เดินทางมาเพื่อจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Reinventing University โดยการนำของ คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. ซึ่ง รองอธิการบดี มฟล. ได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย ผศ. ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ดร.นริษฎา ทองกลาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม Reinventing University System 2021 ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหัวหน้าและผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 8 ส่วนงานเข้าร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำวิดีโอที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา และศูนย์นวัตกรรมสุมนไพรครบวงจร มฟล.

 |   |  151 ครั้ง