โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.–วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช.
ประจำปีงบประมาณ 2565

โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน  

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทแผนงานพลังงาน 
    1. พลังงานที่ยั่งยืน
    2. พลังงานชีวมวลเพื่อ Bio Economy และเศรษฐกิจฐานราก
    3. การบูรณาการงานวิจัยที่ผ่านมา (Research Utilization) 

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRIIS
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. 

>> Click รายละเอียดทุน 

 |