24 มี.ค.65 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงาน โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ คุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามร่วมกันผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ โดยคาดว่าในปี 2565 จะกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 3 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565

 |   |  169 ครั้ง