28 มี.ค.65 การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการประจำสถาบันฯ จากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นการในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

       สำหรับการประชุมครั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ ได้รับคำชี้แนะและแนะนำถึงทิศทางการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนที่ต้องผลักดันและยกระดับให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาประเทศต่อไป

 

 |   |  221 ครั้ง