ส่วนบริหารงานวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเสนอต่อบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ส่วนบริหารงานวิจัย ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเสนอต่อ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด โดยบริษัทมีหัวข้อการวิจัยที่สนใจให้สนับสนุน ประกอบด้วยเรื่อง

1. Food and Agricultural technology
2. Cosmeceuticals and health care technology
3. Pet food and pet health care technology
4. Packaging technology
5. Green technology
6. Digital technology for cosmetic, Agriculture, Feed, Packing, Robotic, IOT, AI, Furniture, Pet

อาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. จัดทำ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ ยื่นระหว่างวันที่ 1-25 เมษายน 2565
2. สำนักวิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวม Concept Proposal ของอาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงาน เพื่อจัดทำบันทึกข้อความนำส่งให้ส่วนบริหารงานวิจัย
3. ส่วนบริหารงานวิจัย รวบรวม Concept Proposal ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งให้บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
4. บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณา Concept Proposal ที่ผ่านการคัดเลือก ต่อมหาวิทยาลัยทราบ (ช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565)
5. Concept Proposal ที่ผ่านการคัดเลือก ให้จัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอต่อบริษัทฯ ซึ่งจะมีทีมวิจัยจากบริษัท เดินทางมารับฟังข้อเสนอโครงการและพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันกับนักวิจัย ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. อาจารย์และนักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ  ตามข้อเสนอแนะ และจัดทำสัญญาระหว่างกันต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาววันวิสาข์ วงค์สวรรค์ โทร. 6359

 

 

 

 

 |