กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคเอกชน หรือกิจการเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม (หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด) ที่มีแนวคิด วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการดำเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กและเยาวชน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ. "การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ Area-Based Education"

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน (มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566) 
รับสมัครโครงการผ่านระบบออนไลน์ www.eef.or.th 
ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

>> Click รายละเอียดทุน 


 

 |