ประกาศทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และแสดงศักยภาพในระดับนานาชาติ 

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

>> ประกาศทุนและแบบฟอร์ม

 

 |