วช. ประกาศรับข้อเสนอทุน แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุน แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication : 3D/4D Printing) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) 
ขอบเขตการสนับสนุน : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัล เพื่อการใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรม ดังนี้
     1) อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)
     2) อุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Industry)  
เงื่อนไขการเสนอ (สำคัญ) : โครงการมีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี TRL3 เป็นต้นไป โดยต้องมีภาคเอกชน/ ผู้ใช้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบรวมทั้งโครงการ (in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 

Download คลิกที่นี่ >>>  รายละเอียดทุน แบบฟอร์ม 

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS https://nriis.go.th/Login.aspx 
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  

 |