สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับทุนุเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"
 

Download >>>  ประกาศฯ และแบบฟอร์ม

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อดังกล่าว ตามแบบเสนอที่กำหนด (แบบ ว.1) แนบท้ายประกาศฯ
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ที่อยู่ในประกาศฯ)
หรือส่งข้อมูลมาทาง email: research2062@remove-thisgmail.com 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาราชการ 

 

 

 |