ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / Announcement of research grants from Mae Fah Luang University Fiscal Year 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

         

          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท) 
2. ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท) 
3. ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) 

[ โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ]
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565) นั้น 
          ส่วนบริหารงานวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ซึ่งคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด
และมีความประสงค์จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนทุนฯ ได้แก่
           - ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม RS-01 ตามแต่ละประเภททุน (รูปแบบไฟล์ .pdf และ .docx) 
ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัย คณะผู้ร่วมวิจัย และที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี) ร่วมลงนามครบถ้วน (สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้) 
           - แบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแต่ละประเภททุน (รูปแบบไฟล์ .pdf)
           ** เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนทุนฯ ควรผ่านการนำเสนอและกลั่นกรองขั้นต้นจากคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา พร้อมลงนามครบถ้วนแล้ว
2. แนบไฟล์เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนทุนฯ ตามข้อที่ 1 พร้อมบันทึกข้อความนำส่ง มายังส่วนบริหารงานวิจัย ผ่านทาง MFU e-Office 
3. ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยต้องจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ Power Point ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ซึ่งส่วนบริหารงานวิจัยจะแจ้งวันนำเสนอในลำดับต่อไป 
4. ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.research.mfu.ac.th   หรือลิงค์  https://drive.google.com/drive/folders/1aRIYkZm7T4PvK5LlQVllOOaJTC6M1Ex5?usp=sharing  หรือ  คลิก/สแกน QR Code ได้จากแนบท้ายประกาศนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.053 916 6358 หรือ 053 916 6399

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          Mae Fah Luang University has allocated the fiscal year 2023 funding to support research which consists of:
1. Beginner Researcher Grant (less than 100,000 baht per project)
2. Researcher Development Grant (less than 200,000 baht per project)
3. Outstanding and National Strategy Compliance Research Grant (less than 300,000 baht per project)

[ You can submit a research proposal between
2nd May - 2nd June 2022 ]
           In this regard, the research administration division would like to inform this opportunity for lecturers/researchers who meet the requirements and wish to submit a research project proposal to receive a scholarship. 
For those who wish to receive funding for research projects, please proceed.
1. Prepare documents for requesting grants, including:
         -   Research proposals drafted in RS-01 form according to grant type ( .pdf and .docx file formats ) signed by the research project leader, research team, and the research project advisor (if any) (E-signature can be used)    

         -   Research proposal checklist form according to each type of scholarship (file format .pdf)
         **   Documents should be preliminarily screened by the school’s research committee and be signed in full.
2. Attach all documents according to item 1 with a memorandum to the Research administration Division via the MFU e-Office.
3. Researchers must prepare information to present the research project in PowerPoint format to the Sub-Committee on Research Promotion and Development. 
** The research administration division will inform the next presentation date.
4. You can download more documents at Website: www.research.mfu.ac.th

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aRIYkZm7T4PvK5LlQVllOOaJTC6M1Ex5?usp=sharing 
or click/scan the QR Code attached at the end of this announcement

For more information, please contact : 053 916 6387


 

 |