เปิดรับ Concept Proposal เพื่อเสนอต่อบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด (รอบ2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ส่วนบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)  เพื่อเสนอต่อบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด (รอบ2)  โดยบริษัทมีหัวข้อการวิจัยที่สนใจให้สนับสนุน ประกอบด้วยเรื่อง
1. Food and Agricultural technology
2. Cosmeceuticals and health care technology
3. Pet food and pet health care technology
4. Packaging technology
5. Green technology
6. Digital technology for cosmetic, Agriculture, Feed, Packing, Robotic, IOT, AI, Furniture, Pet

อาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
        1. จัดทำ (1) แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ และ (2) ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูล Concept โครงการวิจัย สำหรับการเสนอขอทุน บ.นีโอ แฟคทอรี่ จก. ส่งให้สำนักวิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 3 - 17 พฤษภาคม 2565 
        2. สำนักวิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวม Concept Proposal ของอาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงาน เพื่อจัดทำบันทึกข้อความนำส่งให้ส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
        3. ส่วนบริหารงานวิจัย รวบรวม Concept Proposal ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ส่งให้บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
        4. บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณา Concept Proposal ที่ผ่านการคัดเลือก ต่อมหาวิทยาลัยทราบ (ช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565)
        5. Concept Proposal ที่ผ่านการคัดเลือก ให้จัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอต่อบริษัทฯ ซึ่งจะมีทีมวิจัยจากบริษัท เดินทางมารับฟังข้อเสนอโครงการและพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันกับนักวิจัย ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        6. อาจารย์และนักวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ  ตามข้อเสนอแนะ และจัดทำสัญญาระหว่างกันต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาววันวิสาข์ วงค์สวรรค์ โทร. 6359

>>>  Click แบบฟอร์ม 


 |