ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

             

             ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-Safety)"  โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โซน E-Park ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

             ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Bio-Safety เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผ่านลิงค์ https://forms.gle/XwGFPLKyRUb4PM8F9 หรือ สแกน QR Code ท้ายประกาศ **ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบเกียรติบัตรการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)” ซึ่งสามารถนำไปยื่นขอ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้** 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-916-399 (ณัฐพงศ์) หรืออีเมล research@remove-thismfu.ac.th

 |