กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ รวมทั้งให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านกำลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย โดยมีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ

เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กสศ. จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างความรู้คิดทางปัญญาของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ.

Download รายละเอียดทุน >>>  คลิกที่นี่ 

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศสนับสุนนทุน ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
และรับสมัครโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ www.eef.or.th วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2565 ปิดรับเวลา 16.30 น.

ระยะเวลาดำเนินโครงการภายใน 10 เดือน  (เริ่มดำเนินโครงการกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.EEF.or.th
สอบถามข้อมูลโทร 02-079-5475 กด 3 และ 06-5969-1364
ทางอีเมล community@eef.or.th

 |