สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวนยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

อ้างถึง หนังสือที่ ศร ๐๐๑๒.๑/๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง “ข้อยกเว้นเรื่องการกระทำที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการศึกษาวิจัย จึงแจ้งเชิญชวนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือนนับจากวันลงนามสัญญาจ้าง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนประชาสัมพันธ์ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยตามหัวข้อข้างต้น โปรดศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามข้อกำหนดการศึกษาวิจัยฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง) และข้อปฏิบัติสำหรับที่ปรึกษาฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง)

Download รายละเอียดทุน >>>  คลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ ขอให้ที่ปรึกษา/หัวหน้าโครงการและคณะ จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนาอีก ๔ ชุด และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยหัวหน้าโครงการลงชื่อรับรองครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำหนังสือนำส่ง เสนอให้อธิการบดีลงนามตามข้อปฏิบัติฯ โดยจะส่งคืนให้แก่หัวหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและดำเนินการส่งให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามขั้นตอนต่อไป

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

 |