สำนักประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     สำนักประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการต้องร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบเงินสด (In cash) ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณโครงการ พร้อมทั้งมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์ หรือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

กรอบการวิจัย ดังนี้
     1) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในปัจจุบันที่ใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล
     2) พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพชนิดใหม่โดยใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล (Primary products)
     3) ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต
     4) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นวัตถุดิบ (Secondary products)
     5) พัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst platform) การผลิตสารโอลิโอเคมี (Oleochemical platform) และการใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างบูรณาการ (Waste2Value platform) ครอบคลุมขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก

     สำหรับนักวิจัยที่ยังไม่มีเอกชนร่วมโครงการ สามารถเสนอความเชี่ยวชาญมายังสำนักประสานงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดหาเอกชนต่อไป

Download รายละเอียดทุน >>>  คลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารสำนักประสานงาน ผ่านเฟซบุ๊ค Bioindustry Trf
โทรศัพท์ 02-470-9618
อีเมล bioindustry.trf@gmail.com 

 |