สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานที่ประกาศรับ ดังนี้ 
ประกาศทุน  >>  
คลิกที่นี่ 
(คลิกดูรายละเอียดได้ตามทุนแต่ละด้าน) 

P9 พัฒนาสังคมสูงวัย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

1

กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

2

กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย

3

กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

P11 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านสัตว์เศรษฐกิจ

1

กลุ่มเรื่อง สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์

2

กลุ่มเรื่อง แพะ

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

1

กลุ่มเรื่อง แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Innovative House)

2

กลุ่มเรื่อง การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

3

กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

4

กลุ่มเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

1

กลุ่มเรื่อง การผลิตและแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก

2

กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน

1

กลุ่มเรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ด้านสังคมและความมั่นคง

P12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับสังคมคุณธรรม

1

กลุ่มเรื่อง คนไทย 4.0 เพื่อสังคมคุณธรรม

2

กลุ่มเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

P14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง

1

กลุ่มเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

2

กลุ่มเรื่อง สังคมไทยไร้ความรุนแรง

P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

1

กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์

2

กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

3

กลุ่มเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

กลุ่มเรื่อง ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

2

กลุ่มเรื่อง ด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม

3

กลุ่มเรื่อง ด้านการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์

P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1

กลุ่มเรื่อง ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2

กลุ่มเรื่อง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3

กลุ่มเรื่อง ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน

1

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภททุน

TOR - Program21

2

ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

3

ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

4

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง

2

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

3

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ

4

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

ผู้เสนอขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS และเป็นผู้ไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัย กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม ระหว่างปีงบประมาณ 2551 – 2562 และ วช.สงวนสิทธิในการส่งข้อเสนอการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช. ระหว่างปีงบประมาณ 2563 – 2565 (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ) สามารถเสนอขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 รวมโครงการระหว่างปี 2563-2565 แล้วไม่เกิน 3 แผนงาน/โครงการ  

เปิดรับข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. 

 |