บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยเน้นอุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ลักษณะของโครงการเป็นกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยี (Technology Absorption) และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ผ่านความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์

เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS >>  https://nriis.go.th/Login.aspx  
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565  เวลา 17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11586 

 |   |  197 ครั้ง