สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบการวิจัย

(1) การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี subunit, viral vector และ mRNA

(2) การพัฒนายาชีววัตถุ ชนิด recombinant

(3) การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโคโควิด 19

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2565 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11587

 

 |