ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

         ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ไปแล้วนั้น
         บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามเงื่อนไขที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 73 คน และขอให้ท่านโปรดยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565


Click >> ประกาศรายชื่อ
Click >> แบบยืนยันการเข้าร่วม 
 

 |   |  1004 ครั้ง