การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โดยเน้นการนำไปใช้ประโยชน์จริง เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ 

กรอบแนวทางโครงการวิจัยที่สนับสนุน ดังนี้ 
1. Circular Economy แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
    1.1งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่า
    1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียน
    1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการลดผลเสียหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. Carbon Neutrality
 3. Hydrogen production 
 4. Recycle battery & Solar PV
 5. โรงไฟฟ้าชุมชน 
        ส่วนบริหารงานวิจัยจึงประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามหัวข้อข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้น ส่วนบริหารงานวิจัยจะได้รวบรวมส่งให้ทาง กฟผ. พิจารณา Concept Proposal เบื้องต้น โดยหาก Concept Proposal ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องจัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอต่อ กฟผ. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเดินทางมารับฟังและพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อไป


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือสแกน QR code


 |   |  416 ครั้ง