มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สนับสนุนทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครอาจารย์/นักวิจัย เพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565

ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก) และเป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการตอบความท้าทายของโลกปัจจุบันและในอนาคต
โดยในปีนี้มูลนิธิฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางเคมีที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทุนสนับสนุนรายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (กรณีเกิน 1 ปี ต้องยื่นขอทุนใหม่ทุกปี)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Click >> รายละเอียดทุน    

 |