ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

         ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ไปแล้วนั้น
         ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ดังนี้


 

 |   |  1201 ครั้ง