สวก. รับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โจทย์วิจัยเฉพาะ สมุนไพรไทย 3 ชนิด

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

       ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้หัวข้อโจทย์วิจัยเฉพาะ (Selected Topic) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน บัวบก และฟ้าทะลายโจร ในประเด็นต่างๆ 

รายละเอียดทุน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11590

     ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนมายังอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 ยื่นผ่านระบบ NRIIS  https://nriis.go.th/Login.aspx 
     และแจ้งผลการส่งมาที่ research@remove-thismfu.ac.th เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการรับรองข้อเสนอฯ ของท่านผ่านระบบ NRIIS ภายในกำหนดเวลา

 |