สกสว. ขอเชิญอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. พวอ. เข้าร่วมประชุมพื่อให้ข้อมูลโครงการวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์ (หัวหน้าโครงการ/ ผู้รับทุนในฐานะที่ปรึกษาโครงการ) ที่เคยได้รับทุน คปก. หรือ พวอ. ให้ข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง "การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนทุน คปก. และ พวอ. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศ" โดยมีการจัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1: วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ครั้งที่ 2: วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ >> ลงทะเบียน

 |