วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น 2566 (NRCT-JSPS)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการ ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
        อาจารย์ นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการได้ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565 (18.00น.) ผ่านระบบ nriis ที่ https://nriis.go.th/Login.aspx 
        และแจ้งผลการส่งมาที่ research@remove-thismfu.ac.th เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอการวิจัย" ของท่านในระบบ nriis ภายในกำหนดเวลา จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์

Click >> ข้อมูล/ รายละเอียดทุน 

Click >> ข้อมูลการยื่นข้อเสนอไปยัง JSPS สำหรับฝ่ายญี่ปุ่น  

 |