มฟล. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

        ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2567 เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) โดยเสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่ง สกสว. ได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยประเภท Basic Research Fund เน้นให้ทุนตามกรอบยุทธศาสตร์และความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา หรือเน้นสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Global and Frontier Research โดย สป.อว. และกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีแผนงานของมหาวิทยาลัยในการเสนอขอรับทุนฯ
        ดังนั้น เพื่อให้การขอรับทุนวิจัยประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะเพิ่มผลผลิตงานวิจัยสำหรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยของ THE World University Rankings ในส่วนของหัวข้อ Citations และ Research Productivity ซึ่งนำข้อมูลในฐานข้อมูล SCOPUS มาวิเคราะห์ผลการจัดลำดับนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดแผนงานและผลลัพธ์การพิจารณาขอรับทุนกลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

แผนงานหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้ 
(อาจารย์และนักวิจัย ต้องเลือกแผนงาน 1 แผนงาน)
         1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         2. การพัฒนาสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
         3. การสร้างความเข็มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
         4. การพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC)
         5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ผลลัพธ์หลัก (ต้องมี) (งบประมาณที่เสนอขอไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ)

 

งบประมาณเสนอขอ

ผลลัพธ์หลัก

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ไม่เกิน 500,000 บาท

มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง

ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR
โดยต้องเป็น First หรือ Corresponding author เท่านั้น

มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย เรื่อง

ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR หรือ TCI 1 โดยต้องเป็น First หรือ Corresponding author เท่านั้น

ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท

มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่อง

ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

ดยต้องเป็น First หรือ Corresponding author เท่านั้น

- มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย TCI 1 1 เรื่อง และเรื่องที่ 2 ต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR หรือ

-มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 2 เรื่อง

ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

โดยต้องเป็น First หรือ Corresponding author เท่านั้น

ระหว่าง 1,000,001 - 1,500,0000 บาท

มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 3 เรื่อง

ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR 

โดยต้องเป็น First หรือ Corresponding author เท่านั้น

- มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย TCI 1 1 เรื่อง และเรื่องที่ 2 และ 3 ต้องตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR หรือ

- มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 3 เรื่อง

ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR

โดยต้องเป็น First หรือ Corresponding author เท่านั้น

     หมายเหตุ : ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS/SJR ไม่นับรวมบทความตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ผลลัพธ์รอง (ถ้ามี)
        1. การสร้างนักวิจัย (ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับ ป.เอก ป.โท)
        2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
        3. อื่นๆ
        ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยเป็น Co-Author ต่างชาติจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไขการขอรับทุน
        1. งบประมาณทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund นี้ เป็นทุนวิจัยที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา Pre-ceiling ของแต่ละรอบคำของบประมาณที่ สกสว. กำหนด
        2. กรณีได้รับทุนสนับสนุน Basic Research Fund จะต้องดำเนินการส่งงานตามกำหนดเงื่อนไขสัญญารับทุนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการส่งรายงานความก้าวหน้าที่จำเป็นต้องส่งทุกโครงการ จะไม่สามารถการขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้าได้ เนื่องจากการให้ทุนวิจัยฯ ประเภทดังกล่าว จะเป็นการอนุมัติเงินสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หากมีโครงการใดไม่ส่งงานตามกำหนด จะส่งผลให้ทุกโครงการจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ยังทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาในปีถัดไป ทั้งนี้ นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุนทุกประการ
        3. อาจารย์และนักวิจัยท่านใดที่มีงานคงค้าง ตั้งแต่ปี 2563 ลงไป จะไม่สามารถยื่นขอรับทุนได้ (ตามหลักเกณฑ์ของ สกสว.) 
        4. สำหรับการรับทุน Basic Research Fund นี้ จะใช้ระเบียบ สัญญา และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการทุนวิจัย โดยทุนนี้ ไม่สามารถตั้งงบประมาณค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย รวมถึงค่าบริหารสถาบัน (15%) ได้ ซึ่งทางส่วนบริหารหารงานวิจัย ได้แนบ “หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอและจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565” มาพร้อมนี้ เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้เป็นแนวทางการตั้งงบประมาณที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ สกสว.
        5. มหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่เสนอขอ ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ โดยทั้งนี้ สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และยังไม่เคยได้รับการจัดสรรทุนวิจัยมาก่อน กำหนดให้เสนอขอกรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ (ผลงานตีพิมพ์จะนับเฉพาะที่เป็น First หรือ Corresponding author เท่านั้น) 
        6. อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีฐานะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 1 ท่าน สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
        7. สำหรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 (Pre-ceiling รอบ 1) ทุกโครงการจะต้องได้รับการประเมินพิจารณาจากผู้ประเมิน (Reviewer) ทั้งจากภายนอกและ/หรือภายใน โดยผลการพิจารณาของผู้ประเมินจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

        ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2567 โดยอาจารย์และนักวิจัยท่านใดประสงค์ขอรับทุนวิจัยฯ ดังกล่าว สามารถดำเนินการดังนี้
        1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ สกสว. กำหนด 
        2. กรอกข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ที่  https://nriis.go.th/Login.aspx  พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565
        3. พิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ NRIIS 
        4. จัดทำบันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่พิมพ์จากระบบ NRIIS ให้ส่วนบริหารงานวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ลงนามให้ความคิดเห็น

>> Download แบบฟอร์มและประกาศหลักเกณฑ์ฯ 

>>> เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจงการของบประมาณ โดย สกสว.

 

 |   |  1205 ครั้ง