วช. - บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (NRCT-NT)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล (NRCT-NT) หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อการนำไปใช้ได้จริง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กรอบวิจัย
  1. Cyber Security
  2. Digital Platform, Digital Application
  3. Cloud service platform, Big Data platform
*โดยโจทย์วิจัยมีความเป็นไปได้ทางการตลาด มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล*
    > งานที่จะดำเนินงานควรอยู่ในระดับ Technology Readiness Level ขั้นต่ำที่ level 3
    > นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญตรงตามประเด็นวิจัย ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น และได้รับความยินยอมจากต้นสังกั
    > ระยะเวลาดำเนินงาน ไม่เกิน 10 เดือน
    > งบประมาณโครงการละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการวิจัย

อาจารย์ นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/Login.aspx 
และต้องแจ้งผลการส่งมาที่ research@mfu.ac.th เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอการวิจัย" ของท่านในระบบ nriis ภายในกำหนดเวลา จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

Click >> ข้อมูล/ รายละเอียดทุน 

 

 |