วช. ประกาศให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) 
สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับข้อเสนอการวิจัย (แผนงาน P23) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

กรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานชีวมวล
1. เชื้อเพลิงชีวภาพ* (Biofuel)  * ประเด็นมุ่งเน้น 
     1.1 ก๊าซชีวภาพ (Biogas), ไบโอดีเซล (Biodiesel), เอทานอล (Ethanol)
           - การวิจัยเพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
      1.2 Bio-jet
             - การวิจัยเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
2. ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า (Biomass for Electricity Generation)

        ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนมายังอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ ระหว่างวันที่ 22  สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2565 (18.00 น.) ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/Login.aspx 
        และต้องแจ้งผลการส่งมาที่ research@remove-thismfu.ac.th เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอการวิจัย" ของท่านในระบบ nriis ภายในกำหนดเวลา จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

Click >> รายละเอียดทุน (ประกาศ/คู่มือ/แบบฟอร์ม/ขอบเขต)

 |   |  152 ครั้ง