TCELS, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยถึง 15 ต.ค.65

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. หรือ TCELS ได้ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. (เดิม 31 ส.ค.65) โดยกำหนดให้แนบหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด ด้วยนั้น 

        ส่วนบริหารงานวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุน อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ โปรดดำเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. หัวหน้าโครงการวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการ (แบบฟอร์ม ศลช.) ส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
       (1) ข้อเสนอโครงการ ในรูปแบบ hard copy หัวหน้าโครงการลงนามจริง จำนวน 1 ชุด ส่งพร้อมบันทึกข้อความนำส่ง โดยเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
       (2) ข้อเสนอโครงการ ในรูปแบบ file word และ pdf ส่งมาที่อีเมล research@remove-thismfu.ac.th 
2. ส่วนบริหารงานวิจัย จัดทำหนังสือนำส่งเสนอรองอธิการบดีลงนาม และส่งให้ ศลช.ภายในกำหนด ตามขั้นตอนต่อไป 

Click >> รายละเอียดทุน (ประกาศ/คู่มือ/แบบฟอร์ม) 

 |