1 ส.ค.65 มฟล. รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) จาก รมว.อว. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

      ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยในนามเลขาคณะกรรมการความปลอดภัยระดับห้องปฏิบัติการ ว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ในช่วงพิธีเปิด  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย, ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล และ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองประเมินห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) จาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ:สรอ. (MASCI) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 6 ห้อง ดังนี้

สถาบันชาและกาแฟ จำนวน 1 ห้อง ได้แก่
   - สถาบันชาและกาแฟ (S2-322)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ห้อง ได้แก่
   - ห้องปฏิบัติการเคมี (S3-417)
   - ห้องปฏิบัติการเคมี (S3-415)
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร จำนวน 3 ห้อง ได้แก่
   - ห้องปฏิบัติการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (M3-303)
   - ห้องปฏิบัติการทางเคมี (M3-309)
   - ห้องวิจัยและพัฒนาด้านการสกัด โรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (HMP-107) 

 |   |  1351 ครั้ง