29 เม.ย.65 สำนักงาน คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มฟล. ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัด KM แนวปฏิบัติในการดำเนินการยื่นขอรับรอง

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ส่วนบริหารงานวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มฟล. ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการยื่นขอรับรอง EC โดยเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

        ทั้งนี้ ได้รับรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บรรยายถึงความสำคัญของการทำวิจัยในมนุษย์รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ อธิบายขั้นตอน แบบฟอร์ม รวมถึงวิธีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และตอบข้อซักถาม

        ส่วนบริหารงานวิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล ที่ได้มาบรรยายให้ความรู้แนวปฏิบัติในการดำเนินการยื่นขอรับรอง EC แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม

 |