12 ก.ย.65 ส่วนบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรมการชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ทุน มฟล. ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ส่วนบริหารงานวิจัยได้จัดกิจกรรม "การชี้แจงการดำเนินงานวิจัย งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566" ผ่านระบบ Zoom Meeting
นำโดย คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย คุณอนิรุต พร้อมสุข หัวหน้าฝ่ายประเมินผล ติดตามงานวิจัยและสารสนเทศ (กำกับดูแลฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานวิจัยฯ
โดยมีหัวข้อการชี้แจงประกอบด้วย

     1. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและการนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

     2. แนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย

     3. แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย

     4. การขอรับพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และการยื่นขออนุญาตเก็บพันธุ์พืช

     5. การขอรับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ในการนี้มีคณาจารย์/นักวิจัย ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงจำนวน 51 ท่าน

 

 |   |  159 ครั้ง