TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าถึงง่าย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาในการพัฒนาระบบ และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูล ร่วมมือกันพัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านการเกษตร TARR และเปิดตัวใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมานั้น

       คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Repository, TARR) หลักการคือพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้งานวิจัยแบบ ณ จุดเดียว หรือ Single window ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแบบเชื่อมโยง สำหรับนำไปสู่การผลิตการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และวิจัยต่อยอด นำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยการทำเกษตรบนความรู้และข้อมูลข่าวสาร

        TARR มีรูปแบบการทำงานในลักษณะของ Search Engine คล้ายกับ Google Search มีจุดเด่นในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรและองค์ความรู้เกษตรไทยอย่างเต็มรูปแบบ มีการบูรณาการข้อมูลที่ถูกจัดเก็บกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีงานวิจัยด้านการเกษตร ทั้งหมดกว่า 40 หน่วยงาน และมีข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้สืบค้นและศึกษากว่า 40,000 รายการ 

TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย >> https://tarr.arda.or.th/
LINE @TARR

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในนามหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านเกษตรของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ในระบบ TARR ขอขอบคุณ สวก. ที่ให้ความไว้วางใจเสมอมา

 ขอขอบคุณที่มาข้อมูลข่าว  https://bit.ly/3QMenVV  และ  https://bit.ly/3QObBQd

 |   |  279 ครั้ง