บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (21 ก.ย.-24 ต.ค.65)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

        อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจโปรดยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ตั้งแต่วันพุธที่ 21 กันยายน ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 (17.00 น.) 

        เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@remove-thismfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอการวิจัย" ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนดเวลา (31 ตุลาคม 2565) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

website รายละเอียดทุน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600

ขอบเขตงานที่เปิดรับ (ดูรายละเอียดฉบับเต็มได้จากประกาศทาง website)

1. ด้านสุขภาพและการแพทย์
    -  แผนงาน : พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง F2(S1P1)
    -  แผนงาน : พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน N2(S1P1)

2. ด้านเกษตรและอาหารมูลค่าสูง
    - แผนงาน : ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก F3(S1P2)

3. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจ BCG
    - แผนงาน : นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ N4(S1P4)  
    - แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) N5(S1P4)

4. ด้านพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ 
    - แผนงาน : สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิง วัสดุและเคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค N6(S1P4)
    - แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด N7(S1P4)

5. ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    - แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีหลักและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ N8(S1P4)
    - แผนงาน : พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในภาครัฐและภาคเอกชน N9(S1P5)

6. ด้านระบบโลจิสติกส์
    - แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการสำหรับระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล N10(S1P6)

7. ด้านระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
    - แผนงาน : พัฒนาโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของประเทศ N11(S1P6)
    - แผนงาน : พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน F6(S1P7)

 

 |   |  169 ครั้ง