วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม จึงมีความร่วมมือที่จะดำเนินการ "ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศํกยภาพสูง" ภายใต้ความร่วมมือนี้ วช. จะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ สวทช. จะดำเนินการด้านการบริหาร ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เป็นหนึ่งในการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเชิดชูเกียรติผู้นำกลุ่มวิจัย

จากความร่วมมือข้างต้น วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566  

กำหนดการรับข้อเสนอการวิจัย
1. อาจารย์ นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
NRIIS พร้อมแนบ file ตามที่ประกาศกำหนดให้ครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
    โดย นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
2. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@remove-thismfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ  "รับรองข้อเสนอการวิจัย"  ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00น.) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์   

website รายละเอียดทุน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11604

 |   |  176 ครั้ง