บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2566 

สิ่งสำคัญ  (โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ ฉบับเต็ม) 
     1. โจทย์วิจัย *โดยข้อเสนอเชิงหลักการ ต้องทำทั้ง 2 โจทย์*
          (1) การเพิ่มสมรรถนะ/พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้แก่ การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management) การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด (Production and Marketing Management) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ฯลฯ
          (2) สร้างกระบวนการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเดิมและ/หรือสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) เพื่อยกระดับการจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริงอย่างยั่งยืน
     2. พื้นที่ดำเนินการเป็นที่ตั้งหรือพื้นที่บริการของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 รายต่อโครงการ 
     3. ระยะเวลาดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัย 2 เดือน (ระยะที่ 1) งบประมาณขอรับทุนฯ เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัย ไม่เกิน 300,000 บาท  
     4. การส่งขอทุน >> ผู้สนใจกรอกข้อมูลการส่งข้อเสนอเชิงหลักการพร้อมแนบไฟล์ ผ่านระบบ  
NRIIS ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 23.59 น. ดังนี้
          (1) ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ตามแบบฟอร์มของหน่วย บพท. ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 ขนาดอักษร 16 ตัวอักษร TH SarabunPSK โดยแนบไฟล์ word และ pdf
          (2) ประวัติของคณะผู้วิจัย ด้านการทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์เชิงพื้นที่ 
          (3) คลิปวิดีโอ (ที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 6 ส่วน ตามที่ระบุในประกาศหน้า 5) ความยาวไม่เกิน 5 นาที


     เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้งการส่งขอทุน มาที่ research@mfu.ac.th  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. ดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ  "รับรองข้อเสนอการวิจัย"  ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (15 พ.ย.65 เวลา 12.00 น.) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

website รายละเอียดทุน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605

     ทั้งนี้ บพท. กำหนดจัดการประชุมชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises).." ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังผ่าน QR Code

 

 |   |  225 ครั้ง