สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic (5 หัวข้อ) ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ 2566

     1. โคเนื้อ >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11606

     2. การจัดการโรค ASF ในสุกร >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11607

     3. เครื่องจักรกลการเกษตร >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11608

     4. ข้าวโพด >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11609

     5. ปาล์มน้ำมัน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11610

ขั้นตอนการส่งขอทุน (อาจารย์/นักวิจัย มฟล.) 

     1. อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ จัดทำแบบข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร (แบบฟอร์ม สวก.) เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

     2. ส่วนบริหารงานวิจัยจัดทำหนังสือนำส่ง (รายโครงการ) เสนอลงนาม และส่งคืนให้หัวหน้าโครงการ เพื่อนำไปแนบในระบบ NRIIS

     3. หัวหน้าโครงการกรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ word pdf หนังสือนำส่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/Login.aspx ให้ครบถ้วนและยืนยันการส่ง และต้องแจ้งผลการส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัย ที่ research@remove-thismfu.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.  

     4. มฟล. ดำเนินการ "รับรองข้อเสนอโครงการ" ในระบบ NRIIS (30 พ.ย.65/ 23.59 น.) "จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์" 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  >>  https://www.arda.or.th/research-fund02.php

 |   |  136 ครั้ง