บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) Global Partnership ปี 2566 รอบ 2

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) Global Partnership ปี 2566 รอบ 2

     แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) สนับสนุนในสาขา อุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและ สารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

- เป็นโครงการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบบรับหรือส่งต่อเทคโนโลยี (Technology Transfer) ผ่านความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์

- เป็นโครงการในลักษณะร่วมวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยและต่างประเทศ

- ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

- เทคโนโลยีมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป

กำหนดการรับข้อเสนอการวิจัย
     1. อาจารย์ นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS พร้อมแนบ file ตามที่ประกาศกำหนดให้ครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
     2. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@mfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ  "รับรองข้อเสนอการวิจัย"  ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00น.) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

website รายละเอียดทุน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11611

 

 |   |  311 ครั้ง