สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ภายใต้ประเด็นและขอบเขตแผนงานการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน (TRL 8-9) 
กรอบการให้ทุน คือ การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระยะที่ 2b/3
ผลลัพธ์ คือ ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และสามารถใช้ได้จริงในการให้บริการภายในปี 2566 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. หัวหน้าโครงการ ดำเนินการจัดทำเอกสาร (hard copy) ได้แก่
         (1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบทุน สวช.1) 
         (2) แบบยื่นขอจริยธรรม หรือหลักฐานอนุมัติให้ทำการศึกษาในมนุษย์ (ถ้ามี) 
     เสนอเอกสารผ่านหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
     พร้อมทั้งส่ง file ดังข้อ (1) และ (2) มาทาง Email : research@mfu.ac.th 
2. ส่วนบริหารงานวิจัย ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งเอกสารขอรับทุนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม ของ มฟล. และนำส่งให้ สวช. (ไปรษณีย์และอีเมล) ภายในกำหนด คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวโหลดแบบฟอร์ม >> http://nvi.go.th/funding-announce/

หมายเหตุ สวช. กำหนดให้นำส่งเอกสารขอรับทุน ทางอีเมล และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สนช. สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะโครงการที่ส่งพร้อมหนังสือนำส่ง ทั้ง 2 ช่องทาง ภายในเวลาที่กำหนด 

 |   |  141 ครั้ง