26 ต.ค.65 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ซึ่งนำโดย นาวาอากาศเอก รัฐ วะนะศุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ พร้อมคณะ ร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านสารต่อต้านพิษจากพืช หรือผลผลิต ทางการเกษตร ร่วมกับบุลคลากรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะ  หลังจากนั้น  นำเสนอภาพรวมผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร่วมหารือแลกเปลี่ยนร่วมกันกับคณาจารย์จากหน่วยงานที่เกี่่ยวข้องด้านงานวิจัย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องแม่สาย สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ และก่อนกลับได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร นำชมและบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรฯ

อ้างอิงข่าวและรูปภาพจาก https://www.facebook.com/MFUTODAY

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  166 ครั้ง