27 ต.ค.65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย เข้าร่วมเวทีเสวนา “ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมเวทีเสวนา “ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี

      เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ 63 ปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สาม โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา โดย วช.ได้เชิญผู้ร่วมเสวนา แบ่งเป็น 3 ส่วน

      ส่วนที่หนึ่ง หน่วยงานเครือข่ายผู้จัดอบรม ได้แก่ มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่มีวิธีการอบรมและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ทั้งการอบรมแบบออนไลน์ ออนไซต์ และไฮบริดจ์ ได้แก่

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ นำโดย รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์กานต์กุญช์ บำรุงชาติ (หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.)

- วิทยาลัยชุมชนระนอง นำโดย อาจารย์ปริวัฒน์ ช่างคิด

      ส่วนที่สองเป็น วิทยากรผู้ทำหน้าที่อบรม หรือ "แม่ไก่" ได้แก่ ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ และผู้ผ่านการอบรม หรือ "ลูกไก่" ได้แก่ ผศ.นพ. ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒนะ ประธานรุ่นที่สอง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.

      เวทีการเสวนา ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นเป้าหมายสำคัญของ วช. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อาชีพ โดยหน่วยงานด้านการจัดอบรมจะช่วยให้นักวิจัยได้เรียนรู้ มีหลักคิด มีวิธีการเขียนโครงงานวิจัยและนำเสนอ รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไป

      สำหรับนักวิจัยลูกไก่ที่สนใจรายละเอียดจะเข้ารับการอบรมวิจัย ซึ่งมีถึง 15 เครือข่าย สามารถติดตามช่วงเวลาที่จะประกาศรับสมัครได้ทางเพจของ วช. โดยผู้ผ่านการอบรมยืนยันว่า การเข้าอบรมเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการเขียนโครงงานวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัย

งานวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ 63 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นเวทีจัดประชุม เสวนา มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญาพัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม การแสดงนิทรรศการชิม ช้อป เพลินตลาดงานวิจัย

ขอขอบคุณที่มาข่าว https://www.facebook.com/nrctofficial

#วช #อว #นักวิจัยรุ่นใหม่ #แม่ไก่ #ลูกไก่ #สถาปนาวช63ปี #ตลาดงานวิจัย

อ้างอิงข่าวสารจาก

https://siamrath.co.th/n/394518

https://www.thansettakij.com/news/general-news/545222


 

 |   |  268 ครั้ง