บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์ "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น" 

     - โจทย์วิจัย *ต้องทำทั้ง 3 โจทย์* (โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ ฉบับเต็ม) 
         (1) สร้างนวัตกรชุมชนที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับบริบท สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถเป็นแกนนำในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนให้ชุมชนมีพื้นที่และโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         (2) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ ผ่านการสร้าง Learning and Innovation Platform
         (3) สร้าง Learning and Innovation Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสร้างนวัตกรชุมชน ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 

     - มีพื้นที่เป้าหมายระดับตำบล ไม่น้อยกว่า 10 ตำบลต่อ 1 ชุดโครงการ และใน 1 ตำบล จะต้องมีนวัตกรชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 5 คน โดยในชุดโครงการจะต้องระบุรายชื่อตัวแทนนวัตกรชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 คน 

     - เป็นชุดโครงการ ที่ประกอบด้วยโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป (ไม่รับพิจารณาโครงการเดี่ยว) 

     - กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2 - 3 ล้านบาทต่อชุดโครงการวิจัย โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 

     - *กรณีชุดโครงการวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

กำหนดการรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
     1. ผู้เสนอโครงการ ยื่นข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านระบบ NRIIS โดยแนบ file ในรูปแบบ word และ pdf ตามแบบฟอร์ม บพท. ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. 
     2. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@remove-thismfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ  "รับรองข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์"  ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00น.) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

website รายละเอียดทุน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620


 |   |  260 ครั้ง