วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 
ลักษณะทุน  (โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ)
  - โครงการที่สมัครขอรับทุนจะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้
     1. เป็นทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้ หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว มิใช่ การเริ่มต้นทำวิจัยใหม่ และ มิใช่ การขอทุนเพื่อทำมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ โดยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอด เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์
     2. เป็นทุนเพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ใน 2 รุ่น ดังนี้ (เลือกรุ่นของนักประดิษฐ์ที่ต้องการพัฒนา)
         2.1 นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับ อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
         2.2 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับ มัธยมศึกษา

  - ผู้ขอทุนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นรางวัลอันดับสูงสุด ระดับดีเด่น ระดับดีมาก จากเวทีที่ วช. จัดขึ้น หรือจากเวทีระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในระดับเหรียญทองขึ้นไปจากเวทีระดับนานาชาติหรือจากเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  - ผู้สมัครขอรับทุนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง

  - งบประมาณโครงการละไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี กำหนดระยะเวลาทุนละ 12 เดือน

กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ
     1. ผู้สมัครขอรับทุนกรอกรายละเอียด และยืนยันส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS  ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. 
     2. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครขอรับทุนต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@remove-thismfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ  "รับรองข้อเสนอโครงการ"  ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00น.) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

website รายละเอียดทุน >>  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11623

 |   |  210 ครั้ง