9 พ.ย.65 นำเสนอผลการดำเนินงานตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 ต่อกรมวิชาการเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. กรมวิชาการเกษตรได้ติดตามความก้าวหน้า "การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 52 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"
     
โดย คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงาน และได้รับมติเห็นชอบการดำเนินงานจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบ Zoom Meeting

 |   |  151 ครั้ง