11 พ.ย.65 ส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 –12.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ (MRii) และทีมผู้เข้าร่วมของ มฟล.* ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่องการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ
สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (SURIC) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 ที่ปรึกษาหน่วยงานภายในระดับกอง และผู้ประสานงานภารกิจบริหารการวิจัย SURIC ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

        จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนบริหารงานวิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ วิธีปฏิบัติด้านการเงินโครงการวิจัยสำหรับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ส่วนบริหารงานวิจัย MRii ในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้  

* ผู้เข้าร่วม KM มฟล. ดังนี้ ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการ MRii คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สรรค์ ตันติจัตตานนท์ อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์
คุณกัมพล ไชยเลิศ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณสิขรินทร์ แสงจันทร์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คุณรัฐภูมิ ราชกิจ นิติกร
หัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่จากส่วนบริหารงานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่จากส่วนการเงินและบัญชี 

 |