บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการฯ ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
(Full Proposal) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการ
แห่งอนาคต
 ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอบเขตงานวิจัย ข้อเสนอโครงการต้องตอบสนองกับเงื่อนไข 2 ด้าน คือ
     1. พัฒนาความสามารถใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ตามรายการต่อไปนี้
         1.1 วิธีการวัด (มาตรฐานการวัด/CRM/RM) ที่ใช้ในการวิจัย การกำหนดมาตรฐานและการผลิต
         1.2 มาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพ
         1.3 วิธีการทดสอบ หรือวิธีการตรวจสอบและรับรอง
         1.4 บริการตรวจสอบและรับรอง
         1.5 กระบวนการตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีการผลิต
         1.6 กลไก หรือกระบวนการกำกับดูแลตลาด ทั้งก่อนและหลังการนำเข้าตลาด 
     2. เป็นความสามารถใหม่ที่รองรับกลุ่มรายการสินค้าและนวัตกรรม อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ตามรายการดังต่อไปนี้
         2.1 สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา
         2.2 ผลิตภัณฑ์อาหาร (อาหารฟังก์ชัน อาหารใหม่ อาหารที่วัตถุประสงค์พิเศษ ส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน)
         2.3 ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานต์ยนต์ไฟฟ้า
         2.4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เซนเซอร์และระบบเซนเซอร์
         2.5 แหล่งกักเก็บพลังงาน (battery)
         2.6 Carbon footprints และ Carbon emission

เงื่อนไขและเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น  โปรดดูรายละเอียดในประกาศฯ
     1. เป็นโครงการเดี่ยว หรือชุดโครงการที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ที่ตอบสนองเงื่อนไข 2 ด้านข้างต้น
     2. ผู้ขอทุนเป็นหน่วยงานเดี่ยว หรือมีการรวมกลุ่มหน่วยงาน ระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อสร้างบริการหรือความสามารถ NQI 
     3. ระบุสินค้า บริการ หรืออุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของโคงรการ โดยแสดงรายการความสามารถและบริการ NQI ที่จำเป็นในการวิจัยและพัฒนา หรือนำสินค้า บริการดังกล่าว เข้าสู่ตลาดอย่างครบถ้วนตลอด value chain 
     4. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี จัดสรรทุนวิจัยเป็นรายปี งบประมาณขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัด
     5. กรณีผู้ขอรับทุนประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เอกชนที่ร่วมโครงการต้องร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ขั้นตอนและกำหนดการส่ง
     1. อาจารย์ นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข.กำหนด 
ทั้ง file word และ pdf ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.  
     2. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@mfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ “รับรองข้อเสนอการวิจัย” ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (19 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์

website รายละเอียดทุน >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11622
สอบถามเพิ่มเติม : ดร.พิชชา สิงหพันธุ์ โทร 02-109-5432 ต่อ 890 Email: pitcha.sin@nxpo.or.th 

บพข. ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนแผนงาน NQI 
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-10.00 น. 
ทาง Zoom meeting
Meeting ID : 987 3667 6599

 |   |  165 ครั้ง